Gas Promet naknade za priključenje


OTS određuje troškove priključenja u skladu sa važećom metodologijom RERS-a za utvrđivanje naknada za priključenje i poglavljem 4. Pravila za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa.

OTS određuje tačnu strukturu priključka u zavisnosti od parametara isporuke/preuzimanja gasa i vrste i namjene objekta koji se priključuje. Za mjerenja na visokom pritisku koriste se mjerne stanice, dok se na izlazima niskog pritiska koriste mjerno-regulacione stanice.

Minimalna konfiguracija MS
Minimalna konfiguracija MRS

Troškovi priključenja objekta utvrđuju se na osnovu projektne dokumentacije, normativa radova i specifikacije materijala i opreme.

Podnosilac zahtjeva može zahtjevati, zbog efikasnije realizacije i povoljnijih uslova izgradnje priključka, da pojedine radove i aktivnosti, a koji nisu vezani za pribavljanje uslova koje daju državni organi i ovlašćene organizacije, izvede u sopstvenoj režiji, ukoliko za njih pribavi pismenu saglasnost OTS-a.