Procedura za priključenje na transportni sistem


U postupku priključenja na transportni sistem, na osnovu pisanog Zahtjeva podnosioca, OTS u svojstvu operatera javne infrastrukture, izdaje saglasnost za priključenje u skladu sa tehničkim mogućnostima i raspoloživim kapacitetom.

Podnosilac zahtjeva koji planira priključenje na transportni sistem, upućuje OTS-u Zahtjev za priključenje na transportni sistem. Zahtjev za izdavanje saglasnosti / priključenje na transportni sistem podnosi se na obrascu, koji OTS objavljuje na internet stranici.

Nakon analize podnijetog zahtjeva, OTS u roku od 15 dana od prijema Zahtjeva izdaje Odobrenje za priključenje, podnosiocu zahtjeva koji je već dobio saglasnost za priključenje.

Sastavni dio Odobrenja za priključenje su tehnički uslovi, kojih se moraju pridržavati i OTS i podnosilac zahtjeva, u fazi projektovanja i izgradnje priključka.

OTS i podnosilac zahtjeva potpisuju ugovor o izgradnji priključka, kojim regulišu međusobne obaveze u postupku izgradnje priključka i priključenja na transportni sistem.

OTS na osnovu pisanog Zahtjeva podnosioca, izdaje Odobrenje za puštanje gasa, ako su ispunjene sve odredbe iz Odobrenja za priključenje i ugovora o izgradnji priključka, izdata upotrebna dozvola za priključak i ako je podnosilac zahtjeva obezbjedio prirodni gas.

Na sva akta koja OTS donosi u postupku priključenja na transportni sistem podnosilac zahtjeva ima pravo u roku od 8 dana podnijeti žalbu OTS-u u pisanoj formi. OTS je dužan u roku od 15 dana odgovoriti u pisanoj formi na žalbu korisnika, uz obrazloženje.

Podnosilac zahtjeva ima pravo RERS-u podnijeti zahtjev za rješavanje spora, prema odredbama Zakona o gasu Republike Srpske o rješavanju sporova pred RERS-om. Rješenja koja donosi RERS su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.