Organi Društva:


  1. Skupština akcionara – kao organ vlasnika
  2. Upravni odbor – kao organ upravlјanja
    • Todorović Aleksandar, dipl. pravnik
    • Karan Jovo, dipl. inž. maš.
    • Milanović Igor, dipl.ek.
  3. Direktor – kao organ poslovođenja

Ašonja Goran, dipl. inž. maš.

  1. Interni revizor