Realizovane aktivnosti na poboljšanju transportnog sistema


 • Ispitivanje gasovoda inteligentnim kracerom i otklanjanje nedostataka
 • Intenzivno mjerenje podzemnog čeličnog gasovoda (kontinualno mjerenje potencijala za ispitivanje katodne zaštite čeličnog gasovoda, određivanje mjesta i veličine izolacionih grešaka, određivanje otpora izolacionih prirubnica, analiza zemljišta kod većih grešaka izolacije)
 • Sanacija perforacija na gasovodu
 • Zamjena gasnih kotlova za zagrijavanje gasa
 • Remont izmjenjivača toplote
 • Povezivanje vodovodne instalacije na gradsku mrežu u Karakaju
 • Nabavka odorizatora na GMRS “Zvornik”
 • Zamjena sakupljača kondenzata na PPS “Karakaj”
 • Zamjena oko 80 m cijevi na mjestu detektovanih perforacija
 • Rekonstrukcija regulacione u mjerno-regulacionu stanicu za “Alumina” d.o.o. sa radnom i rezervnom linijom (montaža turbinskih mjerila protoka sa korektorima zapremine gasa)
 • Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazu za “Alumina” d.o.o.
  Rekonstrukcija GMRS “Zvornik” (puštanje u rad mjerne linije za ljetnu potrošnju na izlazu za Zvornik i rekonstrukcija mjernog mjesta za Mali Zvornik)
 • Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazima iz GMRS “Zvornik”
 • Ispitivanje stanja obloge gasovoda “Karakaj-Zvornik”
 • Izgradnja obilaznog voda na PPS Karakaj
 • Nabavka i ugradnja hromatografa na PPS Karakaj
 • Zamjena izmjenjivača toplote na GMRS Alumina

Plan održavanja za 2022. godinu


 • Ulaganje u sistem za daljinsko očitavanje i upravljanje
 • Baždarenje mjerila protoka gasa na izlazu za kompresorsku stanicu
 • Čišćenje trase gasovoda “Šepak-Karakaj”
 • Ispitivanje katodne zaštite
 • Popravka oštećenih stubića katodne zaštite
 • Servisiranje gasnih kotlova za zagrijavanje gasa
 • Servisiranje cirkulacionih pumpi
 • Servisiranje elektro ormara
 • Baždarenje sigurnosnih ventila (jednom godišnje)
 • Pregled trase gasovoda „Šepak-Karakaj“ i „Karakaj-Zvornik“ (dva puta godišnje)
 • Servisiranje PP aparata (dva puta godišnje)
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija u gasnim stanicama (jednom godišnje)
 • Održavanje elektroinstalacija i rasvjete
 • Održavanje zgrada i dvorišta