Procedura za pristup transportnom sistemu


Korisnici ostvaruju pravo pristupa transportnom sistemu prirodnog gasa javno i bez diskriminacije, pod uslovima utvrđenim Zakonom o gasu Republike Srpske i Pravilima o radu transportnog sistema.

OTS objavljuje na internet stranici podatke o tehničkom kapacitetu transportnog sistema i kapacitetu sistema raspoloživom za raspodjelu, pojedinačno po tačkama ulaza i izlaza. Kapacitet transportnog sistema se izražava u kWh/dan.

Pravo na učešće u raspodjeli kapaciteta imaju korisnici koji su regulisali finansijske obaveze prema OTS-u, potencijalni korisnici, kao i operateri sistema ako obezbjeđuju prirodni gas za sopstvenu potrošnju. OTS na internet stranici objavljuje poziv za ugovaranje kapaciteta koji može biti godišnji, kvartalni i mjesečni.

Korisnici sistema koji žele pristup transportnom sistemu, odnosno postojeći korisnici koji žele povećanje kapaciteta, moraju u pisanoj formi OTS-u podnijeti Zahtjev za pristup sistemu na obrascu, koji OTS objavljuje na internet stranici. Suma zahtjevanih kapaciteta na ulazima/izlazima po podnijetom Zahtjevu ne može biti manja od 100.000 kWh/dan.

Rokovi za objavu kapaciteta i podnošenje Zahtjeva, zavisno od vrste kapaciteta, sadržani su u članovima 29.-31 Pravila o radu transportnog sistema.

OTS će odbaciti Zahtjev ukoliko je neblagovremen ili ne sadrži potrebne elemente i o tome će obavjestiti podnosioca Zahtjeva. Ako OTS po prijemu Zahtjeva utvrdi da Zahtjev ima formalne nedostatke koji sprečavaju dalje postupanje, OTS će pozvati podnosioca da nedostatke otkloni u rokovima iz člana 26. Pravila o radu transportnog sistema.

Uredan i blagovremen Zahtjev, dostavljen u skladu sa pozivom OTS, smatra se ponudom podnosioca zahtjeva za zaključenje ugovora o transportu prirodnog gasa. Kada OTS raspodjeli kapacitet saglasno Zahtjevu, smatra se da je prihvatio ponudu za zaključenje ugovora. Ako je dodjeljeni kapacitet u granicama postavljenog Zahtjeva, OTS donosi rješenje o odobravanju pristupa i dostavlja ga podnosiocu sa potpisanim ugovorom u rokovima iz člana 27. Pravila o radu transportnog sistema.

Na sva akta koja OTS donosi u postupku odobravanja/odbijanja pristupa transportnom sistemu korisnik ima pravo u roku od 8 dana podnijeti žalbu OTS-u u pisanoj formi. OTS je dužan u roku od 15 dana odgovoriti u pisanoj formi na žalbu korisnika, uz obrazloženje.

Korisnik ima pravo RERS-u podnijeti zahtjev za rješavanje spora, prema odredbama Zakona o gasu Republike Srpske o rješavanju sporova pred RERS-om. Rješenja koja donosi RERS su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.