Gas Promet


Odlukom Vlade Republike Srpske broj 02/1-020-1505/98 od 29.07.1998 godine osnovano je ODP „Gas Promet“ Srpsko Sarajevo, kao državno preduzeće za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa.

U 2005. godini, nakon izvršene vlasničke transformacije državnog kapitala, preduzeće se organizovalo i registrovalo kao Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa “Gas Promet” Istočno Sarajevo – Pale.

Nakon usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o gasu promjenjen je i naziv preduzeća u Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa „Gas Promet“ Pale.

Vlasnička struktura kapitala u Društvu je slijedeća:

– JP “Srbijagas” 39,14%

– Akcijski fond Republike Srpske (državni kapital) 26,09%

– Penzioni rezervni fond 10%

– Fond za restituciju Republike Srpske 5%

– Investicioni fondovi i fizička lica 19,77%

Uprkos poteškoćama, u proteklom periodu smo uspjeli obezbijediti siguran i bezbjedan rad transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj radi kontinualnog snabdijevanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prirodnim gasom. Brinuli smo i o sanaciji i održavanju postojećeg transportnog sistema, kao i o razvoju i širenju gasne mreže u Republici Srpskoj.

Kao poseban uspjeh smatramo naš doprinos u donošenju Zakona o gasu. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, način obavljanja djelatnosti proizvodnje, transporta, distribucije, snabdijevanja i skladištenja prirodnog gasa na teritoriji Republike Srpske.

Donijeli smo „Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa“ i “Pravila i tarife za priključenje na transportni sistem prirodnog gasa”, kao neophodne propise za obavljanje energetskih djelatnosti: transporta i upravljanja transportnim sistemom.

Društvo posjeduje Dozvolu, izdatu od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, za obavljanje djelatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa. 

Dozvola za obavljanje djelatnosti je izdata na osnovu Certifikata Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, uz prethodno pribavljeno pozitivno Mišljenje Sekreterijata Energetske zajednice.

Strukturu zaposlenih uglavnom čini visokoobrazovani stručni kadar sposoban da vodi poslove i ispunjava sve svoje obaveze.