Tarifni stavovi


Cijena za operatera
transportnog sistema
Rješenje o odobrenju broj:
01-542-10/14/R-102-29
od 27.02.2015.
(Sl.glasnik RS 25/15
od 02.04.2015.)
 

0,3350 KM/1000 Sm3

 

Cijena za korišćenje
transportnog sistema
za dionicu Šepak-Karakaj
Rješenje o odobrenju broj:
01-3-23/18/R-88-184
od 12.07.2018.
(Sl.glasnik RS 78/18
od 22.08.2018.)
Šepak – Karakaj
Cijena za korišćenje
transportnog sistema
za dionicu Karakaj-
mjerne i regulacione stanice
Rješenje o odobrenju broj:
01-286-12/18/R-90-196
od 23.08.2018.
(Sl.glasnik RS 85/18
od 13.09.2018.)
Karakaj – mjerne i regulacione stanice
Cijena za korišćenje
transportnog sistema
za dionicu Karakaj-Zvornik
Rješenje o odobrenju broj:
01-560-16/12/R-61-52
od 18.04.2013.
(Sl.glasnik RS 41/13
od 21.05.2013.)
Karakaj – Zvornik