Гас Промет накнаде за прикључење


ОТС одређује трошкове прикључења у складу са важећом методологијом РЕРС-а за утврђивање накнада за прикључење и поглављем 4. Правила за прикључење на транспортни систем природног гаса.

ОТС одређује тачну структуру прикључка у зависности од параметара испоруке/преузимања гаса и врсте и намјене објекта који се прикључује. За мјерења на високом притиску користе се мјерне станице, док се на излазима ниског притиска користе мјерно-регулационе станице.

Минимална конфигурација МС
Минимална конфигурација МРС

Трошкови прикључења објекта утврђују се на основу пројектне документације, норматива радова и спецификације материјала и опреме.

Подносилац захтјева може захтјевати, због ефикасније реализације и повољнијих услова изградње прикључка, да поједине радове и активности, а који нису везани за прибављање услова које дају државни органи и овлашћене организације, изведе у сопственој режији, уколико за њих прибави писмену сагласност ОТС-а.