Процедура за приступ транспортном систему


Корисници остварују право приступа транспортном систему природног гаса јавно и без дискриминације, под условима утврђеним Законом о гасу Републике Српске и Правилима о раду транспортног система.

ОТС објављује на интернет страници податке о техничком капацитету транспортног система и капацитету система расположивом за расподјелу, појединачно по тачкама улаза и излаза. Капацитет транспортног система се изражава у kWh/dan.

Право на учешће у расподјели капацитета имају корисници који су регулисали финансијске обавезе према ОТС-у, потенцијални корисници, као и оператери система ако обезбјеђују природни гас за сопствену потрошњу. ОТС на интернет страници објављује позив за уговарање капацитета који може бити годишњи, квартални и мјесечни.

Корисници система који желе приступ транспортном систему, односно постојећи корисници који желе повећање капацитета, морају у писаној форми ОТС-у поднијети Захтјев за приступ систему на обрасцу, који ОТС објављује на интернет страници. Сума захтјеваних капацитета на улазима/излазима по поднијетом Захтјеву не може бити мања од 100.000 kWh/dan.

Рокови за објаву капацитета и подношење Захтјева, зависно од врсте капацитета, садржани су у члановима 29.-31 Правила о раду транспортног система.

ОТС ће одбацити Захтјев уколико је неблаговремен или не садржи потребне елементе и о томе ће обавјестити подносиоца Захтјева. Ако ОТС по пријему Захтјева утврди да Захтјев има формалне недостатке који спречавају даље поступање, ОТС ће позвати подносиоца да недостатке отклони у роковима из члана 26. Правила о раду транспортног система.

Уредан и благовремен Захтјев, достављен у складу са позивом ОТС, сматра се понудом подносиоца захтјева за закључење уговора о транспорту природног гаса. Када ОТС расподјели капацитет сагласно Захтјеву, сматра се да је прихватио понуду за закључење уговора. Ако је додјељени капацитет у границама постављеног Захтјева, ОТС доноси рјешење о одобравању приступа и доставља га подносиоцу са потписаним уговором у роковима из члана 27. Правила о раду транспортног система.

На сва акта која ОТС доноси у поступку одобравања/одбијања приступа транспортном систему корисник има право у року од 8 дана поднијети жалбу ОТС-у у писаној форми. ОТС је дужан у року од 15 дана одговорити у писаној форми на жалбу корисника, уз образложење.

Корисник има право РЕРС-у поднијети захтјев за рјешавање спора, према одредбама Закона о гасу Републике Српске о рјешавању спорова пред РЕРС-ом. Рјешења која доноси РЕРС су коначна и против њих се може покренути управни спор.