Процедура за прикључење на транспортни систем


У поступку прикључења на транспортни систем, на основу писаног Захтјева подносиоца, ОТС у својству оператера јавне инфраструктуре, издаје сагласност за прикључење у складу са техничким могућностима и расположивим капацитетом.

Подносилац захтјева који планира прикључење на транспортни систем, упућује ОТС-у Захтјев за прикључење на транспортни систем. Захтјев за издавање сагласности / прикључење на транспортни систем подноси се на обрасцу, који ОТС објављује на интернет страници.

Након анализе поднијетог захтјева, ОТС у року од 15 дана од пријема Захтјева издаје Одобрење за прикључење, подносиоцу захтјева који је већ добио сагласност за прикључење.

Саставни дио Одобрења за прикључење су технички услови, којих се морају придржавати и ОТС и подносилац захтјева, у фази пројектовања и изградње прикључка.

ОТС и подносилац захтјева потписују уговор о изградњи прикључка, којим регулишу међусобне обавезе у поступку изградње прикључка и прикључења на транспортни систем.

ОТС на основу писаног Захтјева подносиоца, издаје Одобрење за пуштање гаса, ако су испуњене све одредбе из Одобрења за прикључење и уговора о изградњи прикључка, издата употребна дозвола за прикључак и ако је подносилац захтјева обезбједио природни гас.

На сва акта која ОТС доноси у поступку прикључења на транспортни систем подносилац захтјева има право у року од 8 дана поднијети жалбу ОТС-у у писаној форми. ОТС је дужан у року од 15 дана одговорити у писаној форми на жалбу корисника, уз образложење.

Подносилац захтјева има право РЕРС-у поднијети захтјев за рјешавање спора, према одредбама Закона о гасу Републике Српске о рјешавању спорова пред РЕРС-ом. Рјешења која доноси РЕРС су коначна и против њих се може покренути управни спор.