Гас Промет


Одлуком Владе Републике Српске број 02/1-020-1505/98 од 29.07.1998 године основано је ОДП „Гас Промет“ Српско Сарајево, као државно предузеће за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса.

У 2005. години, након извршене власничке трансформације државног капитала, предузеће се организовало и регистровало као Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „Гас Промет“ Источно Сарајево – Пале.

Након усклађивања ђелатности са одредбама Закона о гасу промјењен је и назив предузећа у Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „Гас Промет“ Пале.

Власничка структура капитала у Друштву је слиједећа:

– ЈП „Србијагас“ 39,14%

– Акцијски фонд Републике Српске (државни капитал) 26,09%

– Пензиони резервни фонд 10%

– Фонд за реституцију Републике Српске 5%

– Инвестициони фондови и физичка лица 19,77%

Упркос потешкоћама, у протеклом периоду смо успјели обезбиједити сигуран и безбједан рад транспортног система природног гаса у Републици Српској ради континуалног снабдијевања Републике Српске и Босне и Херцеговине природним гасом. Бринули смо и о санацији и одржавању постојећег транспортног система, као и о развоју и ширењу гасне мреже у Републици Српској.

Као посебан успјех сматрамо наш допринос у доношењу Закона о гасу. Овим законом уређује се начин организовања, регулација и функционисање сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, начин обављања ђелатности производње, транспорта, дистрибуције, снабдијевања и складиштења природног гаса на територији Републике Српске.

Донијели смо „Правила о раду транспортног система природног гаса“ и „Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса“, као неопходне прописе за обављање енергетских ђелатности: транспорта и управљања транспортним системом.

Друштво посједује дозволу, издату од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса.

Дозвола за обављање дјелатности је издата на основу Цертификата Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, уз претходно прибављено позитивно Мишљење Секретеријата Енергетске заједнице.

Структуру запослених углавном чини високообразовани стручни кадар способан да води послове и испуњава све своје обавезе.