Органи Друштва:


  1. Скупштина акционара – као орган власника
  2. Управни одбор – као орган управљања
    • Тодоровић Александар, дипл. правник
    • Каран Јово, дипл. инж. маш.
    • Милановић Игор, дипл.ек.
  3. Директор – као орган пословођења

Ашоња Горан, дипл. инж. маш.

  1. Интерни ревизор