Na Godišnjoj skupštini akcionara “GAS PROMET” AD Pale, održanoj dana 29.06.2021.godine usvojene su:

  • odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2020. godinu,
  • odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2020.godinu,
  • odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2020.godinu,
  • odluka o raspodjeli ostvarenog dobitka i
  • odluka o usvajanju izvještaja o radu upravnog odbora društva.