“Gas Promet” AD, kao operater transportnog sistema prirodnog gasa, podsjeća potencijalne korisnike da je krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za pristup transportnom sistemu 30. jun 2021. godine.

Podaci o raspoloživom tehničkom kapacitetu transportnog sistema prirodnog gasa su dostupni na ovoj stranici, pod “korisnici/godišnji kapaciteti”.

Nakon dostavljanja Zahtjeva za pristup, u skladu sa Pravilima o radu transportnog sistema prirodnog gasa, korisnicima će biti odobreni transportni kapaciteti i potpisani ugovori o pristupu i korišćenju transportnog sistema.

Za Zahtjeve koji budu podnešeni nakon navedenog roka, transportni kapacitet se može odobriti samo na prekidnoj osnovi.

Obrazac Zahtjeva za pristup možete preuzeti na ovoj stranici, pod “korisnici/pristup sistemu”.