Pristup i korišćenje transportnog sistema

Korisnici transportnog sistema koji žele pristup sistemu, odnosno postojeći korisnici koji žele povećati kapacitet, moraju podnijeti „Gas Promet“-u kao operateru transportnog sistema zahtjev za pristup u pisanoj formi.

Zahtjev za pristup se podnosi u periodu od 1. septembra do 1. oktobra za narednu godinu.

 

Obrazac Zahtjeva za pristup transportnom sistemu prirodnog gasa

 

„Gas Promet“ najkasnije do 1. novembra donosi Rješenje o odobravanju/odbijanju pristupa transportnom sistemu i o tome obavještava podnosioce zahtjeva i transportere.

Podnosioci zahtjeva kojima je odobren pristup imaju obavezu da najkasnije do 1. decembra dostave ugovore kojima dokazuju da su obezbijedili količine i kapacitete u skladu sa zahtjevom, kao i instrumente kojima će garantovati da će uredno izmirivati finansijske obaveze u pogledu plaćanja naknada za pristup i korišćenje transportnog sistema.

Zahtjevi za pristup transportnom sistemu koji stignu nakon 1. oktobra će biti prihvaćeni pod uslovom da postoje neiskorišćeni kapaciteti i u tom slučaju ćemo ponuditi transportne kapacitete na prekidnoj osnovi.

Podnosilac zahtjeva kome je izdato Rješenje o odobrenju pristupa transportnom sistemu i nakon dostavljanja potrebnih dokaza, najkasnije u roku od mjesec dana potpisuje ugovor o korišćenju transportnog sistema sa transporterom.

Podnosilac zahtjeva kome je izdato Rješenje o odbijanju pristupa transportnom sistemu, protiv ovog rješenja može izjaviti prigovor RERS-u u roku od 8 dana od njegovog dostavljanja.

Rješenja koja donosi RERS su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.