Priključenje na ulaz u transportni sistem

Podnosilac zahtjeva za priključenje upućuje „Gas Promet“-u kao operateru transportnog sistema Zahtjev za priključenje na postojeći gasovodni transportni sistem ili za povećanje ulaznog priključnog kapaciteta.

Spisak potrebne dokumentacije:

1. Obrazac Zahtjeva za priključenje na ulaz u transportni sistem

2. Izvod iz liste nepokretnosti

3. Izvod iz katastarskog plana parcele

4. Kopija katastra podzemnih instalacija

5. Kopija odobrenja za izgradnju ili odobrenja o upotrebi

„Gas Promet“ nakon analize podnijetog zahtjeva i pribavljanja mišljenja od strane transportera u roku od 30 dana od prijema zahtjeva izdaje Rješenje o odobravanju/odbijanju zahtjeva za priključenje na ulaz u transportni sistem.

Protiv Rješenja o priključenju na transportni sistem nezadovoljna strana može izjaviti žalbu RERS-u u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rješenja.

Rješenja koja donosi RERS su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

„Gas Promet“ sa korisnikom kome je odobren zahtjev zaključuje Ugovor o priključenju na transportnu mrežu kojim se regulišu uslovi priključenja.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.