Održana dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora

Dvadeset deveta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 15.04.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je razmatran i usvojen:

- prijedlog izmjena i dopuna Ugovora o organizovanju „Gas Promet“ AD Pale,

- prijedlog izmjena i dopuna Statuta „Gas Promet“ AD Pale i

- Pravilnik o čuvanju poslovne tajne.

Na sjednici je razmatran izvještaj Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima, godišnji obračun i izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Donesena je Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Članovi Upravnog odbora su informisani o riješenim imovinsko-pravnim odnosima sa JP „Srbijagas“ Novi Sad.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.