Aktivnosti na poboljšanju

Aktivnosti koje su sprovedene na poboljšanju transportnog sistema prirodnog gasa su:

Ispitivanje gasovoda inteligentnim kracerom i otklanjanje nedostataka

Intenzivno mjerenje podzemnog čeličnog gasovoda (kontinualno mjerenje potencijala za ispitivanje katodne zaštite čeličnog gasovoda, određivanje mjesta i veličine izolacionih grešaka, određivanje otpora izolacionih prirubnica, analiza zemljišta kod većih grešaka izolacije)

Sanacija perforacija na gasovodu

Remont gasnih kotlova za zagrijavanje gasa

Remont izmjenjivača toplote

Povezivanje vodovodne instalacije na gradsku mrežu u Karakaju

Nabavka odorizatora na GMRS "Zvornik"

Zamjena sakupljača kondenzata na PPS "Karakaj"

Zamjena oko 80 m cijevi na mjestu detektovanih perforacija

Rekonstrukcija regulacione u mjerno-regulacionu stanicu za "Alumina" d.o.o. sa radnom i rezervnom linijom (montaža turbinskih mjerila protoka sa korektorima zapremine gasa)

Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazu za "Alumina" d.o.o.

Rekonstrukcija GMRS "Zvornik" (puštanje u rad mjerne linije za ljetnu potrošnju na izlazu za Zvornik i rekonstrukcija mjernog mjesta za Mali Zvornik)

Uspostavljanje daljinskog očitavanja parametara transporta na izlazima iz GMRS "Zvornik"

 

Plan održavanja za 2019. godinu

Čišćenje trase gasovoda "Šepak-Karakaj"

Ispitivanje stanja obloge gasovoda "Karakaj-Zvornik"

Ispitivanje katodne zaštite

Popravka oštećenih stubića katodne zaštite

Mjerenje nivoa buke i emisije zagađivača u vazduh

Servisiranje gasnih kotlova za zagrijavanje gasa

Servisiranje cirkulacionih pumpi

Servisiranje elektro ormara

Baždarenje sigurnosnih ventila (jednom godišnje)

Pregled trase gasovoda „Šepak-Karakaj“ i „Karakaj-Zvornik“ (dva puta godišnje)

Servisiranje PP aparata (dva puta godišnje)

Ispitivanje gromobranskih instalacija u gasnim stanicama (jednom godišnje)

Održavanje elektroinstalacija i rasvjete

Održavanje zgrada i dvorišta

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.