Naša vizija

„Gas Promet“ će postati respektabilna gasna kompanija u okruženju.

Naša kompanija će razvijati kadrovsku i materijalnu osnovu za primjenu razvojnih trendova koji se primjenjuju u svijetu, a mogu se provesti i kod nas.

Zalažući se za sve veću upotrebu prirodnog gasa u našoj zemlji, težićemo stvaranju ekonomskog okvira u kome sve prednosti prirodnog gasa kao energenta mogu biti iskorišćene.

Stvaraćemo savremeno organizovanu, profitabilnu i dugoročno uspješnu kompaniju koja njeguje dobru poslovnu komunikaciju i brine o svojim korisnicima, zaposlenima i o sredini u kojoj se nalazimo.

Naša vizija je izgradnja magistralnog gasovoda kojim bi se povezali svi veći privredni i urbani centri u Republici Srpskoj.

Izgradnjom novog magistralnog gasovoda , kao i povećanjem potrošnje prirodnog gasa unutar postojećeg sistema, stvoriće se uslovi da „Gas Promet“ poveća obim usluga iz svoje djelatnosti.