Приступ и коришћење транспортног система

Корисници транспортног система који желе приступ систему, односно постојећи корисници који желе повећати капацитет, морају поднијети „Гас Промет“-у као оператеру транспортног система захтјев за приступ у писаној форми.

Захтјев за приступ се подноси у периоду од 1. септембра до 1. октобра за наредну годину.

 

Образац Захтјева за приступ транспортном систему природног гаса

 

„Гас Промет“ најкасније до 1. новембра доноси Рјешење о одобравању/одбијању приступа транспортном систему и о томе обавјештава подносиоце захтјева и транспортере.

Подносиоци захтјева којима је одобрен приступ имају обавезу да најкасније до 1. децембра доставе уговоре којима доказују да су обезбиједили количине и капацитете у складу са захтјевом, као и инструменте којима ће гарантовати да ће уредно измиривати финансијске обавезе у погледу плаћања накнада за приступ и коришћење транспортног система.

Захтјеви за приступ транспортном систему који стигну након 1. октобра ће бити прихваћени под условом да постоје неискоришћени капацитети и у том случају ћемо понудити транспортне капацитете на прекидној основи.

Подносилац захтјева коме је издато Рјешење о одобрењу приступа транспортном систему и након достављања потребних доказа, најкасније у року од мјесец дана потписује уговор о коришћењу транспортног система са транспортером.

Подносилац захтјева коме је издато Рјешење о одбијању приступа транспортном систему, против овог рјешења може изјавити приговор РЕРС-у у року од 8 дана од његовог достављања.

Рјешења која доноси РЕРС су коначна и против њих се може покренути управни спор.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .