Radni pritisak transportnog sistema Republike Srpske se kreće od 30 do 35 bar.

Mjerači protoka gasa na PPS „Karakaj“ su mjerne blende koje rade na principu mjerenja diferencijalnog pritiska. Iz razlike pritisaka stvorene prigušnim uređajem (dijafragmom) uz poznatu geometriju (površina poprečnog presjeka osnovne cijevi i dijafragme) i gustinu prirodnog gasa određuje se preračunata količina proteklog gasa pri standardnim uslovima (p=1,013 bar ; t=15oC).

PPS „Karakaj“ ima tri mjerne linije sledećih karakteristika:

Mjerna linija 1

- prečnik osnovne cijevi: 202,740 mm

- prečnik dijafragme: 89,300 mm

- maksimalan protok: 30.507 Sm3/h

Mjerna linija 2

- prečnik osnovne cijevi: 202,740 mm

- prečnik dijafragme: 69,980 mm

- maksimalan protok: 18.429 Sm3/h

- minimalan protok: 3.012 Sm3/h

Mjerna linija 3

- prečnik osnovne cijevi: 202,740 mm

- prečnik dijafragme: 123,008 mm

- maksimalan protok: 61.366 Sm3/h

Mjerači protoka gasa na ostalim gasnim stanicama, prikazanim na šemi transportnog sistema, su turbinski mjerači koji rade na principu mjerenja brzine proticanja. Proticanje gasa izaziva obrtanje turbine čiji se obrtaji prenose na brojčanik, koji je tako baždaren da određeni broj obrtaja turbine predstavlja proticanje jedinične zapremine prirodnog gasa (1m3) na radnim uslovima.

GMRS „Zvornik“ ima na ulazu, iza regulatora pritiska, ugrađen kontrolni mjerač sljedećih karakteristika:

- maksimalni protok: 2.500 m3/h

- minimalan protok 130 m3/h

- maksimalan pritisak 10 bar

Iza ovog kontrolnog mjerača nalaze se mjerači koji mjere protekle količine prirodnog gasa ka potrošačima koji su prikazani na šemi transportnog sistema.

MS „Birač“ ima tri mjerne linije sa mjeračima istih karakteristika:

- maksimalni protok: 4.000 m3/h

- minimalan protok 200 m3/h

- maksimalan pritisak 20 bar

Iza MS „Birač“ nalazi se još jedno mjerno mjesto, na kome se registruje potrošnja u Industrijskoj zoni „Karakaj“.

MS „Sarajevo“ ima dvije mjerne linije sa mjeračima istih karakteristika:

- maksimalni protok: 1.600 m3/h

- minimalan protok 80 m3/h

- maksimalan pritisak 48,8 bar

Navedeni turbinski mjerači, na svim gasnim stanicama, imaju ugrađene korektore zapremine, čija je namjena određivanje tačne količine proteklog gasa pri standardnim uslovima (p=1.013 bar; t=15oC). Preračunavanje pogonske zapremine (m3) na zapreminu pri standardnim uslovima (Sm3) ostvaruje se pomoću pritiska, temperature i koeficijenta kompresibilnosti. Koeficijent kompresibilnosti je funkcija pritiska, temperature i eventualno sastava gasa. Sastav, gustina i donja toplotna moć prirodnog gasa se utvrđuju svakodnevno u laboratoriji „Srbijagas“-a.

Na šemi transportnog sistema prirodnog gasa u RS, kapaciteti GMRS „Zvornik“ i MS „Birač“ dati su za radni pritisak od 3 bar, dok je kapacitet MS „Sarajevo“ dat za radni pritisak od 30 bar, mada za vrijeme vršne potrošnje (jutarnji sati u zimskom periodu), dolazi do znatnog pada pritiska u magistralnom gasovodu ka Sarajevu.